Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie:

Zodpovednosť za obsah
Obsah našich stránok bol vytvorený s maximálnou starostlivosťou. Nemôžeme však prevziať žiadnu zodpovednosť za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu. Ako poskytovateľ služieb sme povinní dodržiavať § 7 ods. TMG je zodpovedný za svoj vlastný obsah na týchto stránkach v súlade so všeobecnými zákonmi. Podľa oddielov 8 až 10 TMG však my ako poskytovateľ služieb nie sme povinní monitorovať prenášané alebo uložené informácie tretích strán alebo vyšetrovať okolnosti, ktoré naznačujú nezákonnú činnosť. Povinnosť odstrániť alebo zablokovať používanie informácií v súlade so všeobecnými právnymi predpismi zostávajú nedotknuté. Zodpovednosť v tejto súvislosti je však možná len od okamihu poznania konkrétneho porušenia. Ak sa dozvieme o takýchto porušeniach, tento obsah okamžite odstránime.

Zodpovednosť za odkazy
Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. Preto nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za tento obsah tretích strán. Za obsah odkazovaných stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Prepojené stránky boli kontrolované z dôvodu možného porušenia právnych predpisov v čase prepojenia. Nelegálny obsah nebol rozpoznateľný v čase prepojenia. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránok však nie je primeraná bez konkrétnych údajov o porušení zákona. Ak sa dozvieme o akomkoľvek porušení zákona, takéto odkazy okamžite odstránime.

Copyright
Obsah a diela vytvorené prevádzkovateľmi stránok na týchto stránkach podliehajú nemeckému autorskému právu. Duplikácia, úprava, distribúcia a akékoľvek využívanie mimo obmedzení autorských práv si vyžaduje písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu. Súbory na stiahnutie a kópie tejto stránky sú povolené len pre súkromné, nekomerčné použitie. Pokiaľ obsah na tejto stránke nebol vytvorený prevádzkovateľom, sú rešpektované autorské práva tretích strán. Obsah tretích strán je ako taký označený. Ak sa však dozviete o porušení autorských práv, upozorňujeme to. Ak sa dozvieme o akomkoľvek porušení, takýto obsah okamžite odstránime.

Ochrana osobných údajov
Používanie našich webových stránok je zvyčajne možné bez poskytnutia osobných údajov. Pokiaľ sa osobné údaje (napr. meno, adresa alebo e-mailové adresy) zhromažďujú na našej webovej stránke, vždy sa to robí na dobrovoľnom základe, pokiaľ je to možné. Tieto údaje nebudú odovzdané tretím stranám bez vášho výslovného súhlasu. Chceli by sme zdôrazniť, že
prenos dát na internete (napr. pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné medzery. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná. Používanie kontaktných údajov zverejnených v rámci povinnosti odtlačok zo strany tretích strán na zasielanie nevyžiadaných reklamných a informačných materiálov sa týmto výslovne namieta. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právo pokonať právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, napríklad nevyžiadanou poštou.

Zdroje: eRecht24 Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, Google Analytics

Poznámky k spracovaniu údajov v súvislosti so službou Google Analytics

Táto webová stránka používa službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovaná spoločnosťou Google Ireland Limited. Ak sa osoba zodpovedná za spracovanie údajov na tejto webovej stránke nachádza mimo Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarska, spracovanie údajov služby Google Analytics vykonáva spoločnosť Google LLC. Google LLC a Google Ireland Limited sa ďalej označujú ako „Google“.

Google Analytics používa takzvané „cookies“, textové súbory, ktoré sú uložené v počítači návštevníka webových stránok a ktoré umožňujú analýzu používania webových stránok návštevníkom webových stránok. Informácie vygenerované súborom cookie o používaní tejto webovej stránky návštevníkom webovej stránky (vrátane skrátenej IP adresy) sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google a ukladajú sa tam.

Služba Google Analytics sa používa výlučne s rozšírením „_anonymizeIp()“ na tejto webovej stránke. Toto rozšírenie zabezpečuje anonymizáciu IP adresy skrátením a vylučuje priamy osobný prístup. Rozšírením sa skráti IP adresa spoločnosti Google v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch bude úplná IP adresa odovzdaná na server Spoločnosti Google v USA a skrátená tam. IP adresa prenášaná príslušným prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nezlúči s inými údajmi od spoločnosti Google.

V mene prevádzkovateľa webu spoločnosť Google použije informácie vytvorené na účely hodnotenia používania webovej stránky, commodomulovania správ o aktivite na webových stránkach a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s aktivitou webovej stránky a používaním internetu prevádzkovateľovi webovej stránky (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR). Legitímny záujem o spracovanie údajov spočíva v optimalizácii tejto webovej stránky, analýze používania webovej stránky a úprave obsahu. Záujmy užívateľov sú primerane chránené pseudonymizáciou.

Google LLC. je certifikovaný podľa takzvaného štítu na ochranu osobných údajov (zoznamtu) a zaručuje primeranú úroveň ochrany údajov na tomto základe. Údaje odoslané a prepojené so súbormi cookie, identifikátormi používateľov (napr. id používateľa) alebo reklamnými identifikátormi sa po 50 mesiacoch automaticky vymažú. Vymazanie údajov, ktorých doba uchovávania bola dosiahnutá, sa vykonáva automaticky raz za mesiac.

Zhromažďovaniu služby Google Analytics môže zabrániť návštevník stránky, ktorý upravuje nastavenia súborov cookie pre túto webovú stránku. Zhromažďovanie a ukladanie IP adresy a údajov generovaných cookies môže byť tiež namietať kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti. Zodpovedajúce prehliadač plugin je možné stiahnuť a nainštalovať na nasledujúci odkaz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Návštevník webu môže zabrániť zberu google analytics na tejto webovej stránke kliknutím na nasledujúci odkaz. Je nastavený súbor cookie na odhlásenie, ktorý zabraňuje budúcemu zhromažďovaniu údajov pri návšteve tejto webovej stránky.

Ďalšie informácie o používaní údajov spoločnosťou Google, nastavenia a možnosti námietok nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google ( https://policies.google.com/privacy ),akoaj v nastaveniach zobrazovania reklám spoločnosťou Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Recaptcha

Na ochranu vašich požiadaviek prostredníctvom internetového formulára používame službu reCAPTCHA spoločnosti Google Inc. (Google). Dotaz sa používa na rozlíšenie, či vstup je človekom alebo zneužívajúci automatizovaným, strojové spracovanie. Dotaz zahŕňa zaslanie IP adresy a v prípade potreby aj akýchkoľvek ďalších údajov, ktoré spoločnosť Google potrebuje na službu reCAPTCHA spoločnosti Google. Na tento účel bude váš vstup odovzdaný spoločnosti Google a bude sa tam naďalej používať. Spoločnosť Google však vopred skráti vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch bude úplná IP adresa odovzdaná na server Spoločnosti Google v USA a skrátená tam. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania tejto služby. IP adresa prenášaná vaším prehliadačom ako súčasť reCaptcha nebude zlúčená s inými údajmi od spoločnosti Google. Na tieto údaje sa vzťahujú rôzne pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google. Ďalšie informácie o pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete v téme: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Privacy Preference Center