VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I Všeobecná časť – Obchodné podmienky

Oddiel 1 Rozsah pôsobnosti

(1) Tieto podmienky predaja sa vzťahujú výlučne na podnikateľov, právnické osoby podľa verejného práva alebo osobitné finančné prostriedky podľa verejného práva v zmysle § 310 ods. Uznávame len protichodné alebo odchylné podmienky zákazníka len vtedy, ak výslovne písomne súhlasíme s platnosťou.

(2) Tieto podmienky predaja sa vzťahujú aj na všetky budúce transakcie so zákazníkom, pokiaľ ide o právne transakcie súvisiaceho charakteru.

Oddiel 2 Ponuka a uzatvorenie zmluvy

(1) Naša ponuka sa môže zmeniť a je založená na platných mzdách, materiálnych cenách a možnostiach dodania, pokiaľ pre ponuku neexistuje záväzná lehota.

(2) Ak sa má príkaz považovať za ponuku v súlade s článkom 145 nemeckého občianskeho zákonníka (BGB), môžeme ju prijať do dvoch týždňov.

Oddiel 3 Poskytnuté dokumenty

Vyhradzujeme si vlastnícke právo a autorské práva na všetky dokumenty, ako sú výpočty, výkresy atď., ktoré sú zákazníkovi poskytnuté v súvislosti s zadávaním objednávky. Tieto dokumenty nesmú byť sprístupnené tretím stranám, pokiaľ na to zákazníkovi výslovne neodsudíme výslovný písomný súhlas. Pokiaľ neakceptovať ponuku zákazníka v lehote 2, tieto dokumenty nám musia byť okamžite vrátené.

Oddiel 4 Ceny a platby

(1) Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, naše ceny zo závodu sú výlučne balenie a plus DPH v príslušnej sume. Náklady na balenie sa účtujú osobitne.

(2) Platba kúpnej ceny sa musí vykonať výlučne na účet uvedený na druhej strane. Odpočet hotovostnej zľavy je povolený len v prípade osobitnej písomnej dohody.

(3) Pokiaľ nie je dohodnuté inak, kúpna cena je splatná do 14 dní po fakturácii. Úrok z omeškania sa vypočíta sadzbou 9 nad príslušnou základnou úrokovou sadzbou. Okrem toho sa účtuje štandardný poplatok vo výške 40,00 EUR. Vyhradzujeme si právo požadovať vyššiu škodu spôsobenú oneskorením. Vyhradzujeme si právo dodávať len vopred v prípade omeškania s platbou.

(4) Pokiaľ sa neusúdi dohoda o pevnej cene, sú vyhradené primerané zmeny cien v dôsledku zmien mzdových, materiálnych a distribučných nákladov za dodávky uskutočnené 3 mesiace alebo neskôr po uzavretí zmluvy.

(5) Na prípravu ponúk pre dávkovacie zariadenia v spojení s chemickou akkladpaľou účtujeme paušálnu sadzbu 500,00 €, ktorá je splatná vopred. Pri objednávke sa zaplatená paušálna suma započíta voči celkovej sume.

Oddiel 5 Práva na nastavenie a uchovávanie údajov

Zákazník je oprávnený na odpísanie len vtedy, ak sú jeho protinároky zákonne usadené alebo nesporné. Zákazník je oprávnený uplatniť si právo na zadržanie len v rozsahu, v akom je jeho protinárok založený na tom istom zmluvnom vzťahu.

Oddiel 6 Dodacia lehota

(1) Začiatok dodacieho času, ktorý uvádzame, predpokladá včasné a riadne plnenie povinností zákazníka. Námietka nesplásenej zmluvy je vyhradená.

(2) Dodacia lehota je najmenej 12 pracovných dní (na základe 6-dňového týždňa). Ak je to potrebné, dodávky v rámci dodacieho času môžu vzniknúť zvýšené náklady na logistiku a manipuláciu, ktoré má zákazník prevziať.

(3) Ak je zákazník v omeše alebo zavinivo porušuje iné povinnosti spolupráce, sme oprávnení požadovať náhradu škody, ktorá nám vznikla v tomto ohľade, vrátane akýchkoľvek dodatočných nákladov. Ďalšie nároky sú vyhradené. Ak sú splnené vyššie uvedené podmienky, riziko náhodnej straty alebo náhodného zhoršenia zakúpeného tovaru prechádza na zákazníka v čase, keď zákazník nie je v omešte pri prijatí alebo dlžníkovi.

(4) V prípade oneskorenia dodávky, ktoré nie sme úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti, budeme zodpovední za každý dokončený týždeň omeškania v rámci paušálnej kompenzácie za omeškanie vo výške 3 z hodnoty dodávky, ale nie viac ako 15 hodnoty dodávky.

(5) Ďalšie právne nároky a práva zákazníka z dôvodu oneskorenia pri dodaní zostávajú nedotknuté.

Oddiel 7 Prenos rizika v prípade odoslania

Ak je tovar odoslaný zákazníkovi na žiadosť zákazníka, riziko náhodnej straty alebo náhodného poškodenia tovaru prechádza na zákazníka pri odoslaní zákazníkovi najneskôr pri opustení závodu/skladu. To platí bez ohľadu na to, či sa tovar odosiela z miesta plnenia alebo kto znáša náklady na prepravu.

Oddiel 8 Výhrada vlastníctva

(1) Vyhradzujeme si vlastnícke právo k dodanému tovaru až do úplného zaplatenia všetkých nárokov vyplývajúcich z dodávateľskej zmluvy. To platí aj pre všetky budúce dodávky, aj keď sa na to nie vždy výslovne odvolávame. Sme oprávnení vziať späť zakúpený tovar, ak sa zákazník správa v rozpore so zmluvou.

(2) Zákazník je povinný zaobchádzať s zakúpeným tovarom opatrne, pokiaľ na neho majetok ešte nepreniesla. Predovšetkým je povinný ich na vlastné náklady poistiť proti krádeži, požiaru a poškodeniu vodou dostatočne za novú hodnotu (poznámka: povolené len v prípade predaja vysokokvalitného tovaru). Ak sa musia vykonať údržbárske a inšpekčné práce, zákazník ich musí vykonať včas na vlastné náklady. Pokiaľ majetok ešte nebol prevedený, zákazník nás musí okamžite písomne oznámiť, ak je dodaný objekt zaistený alebo ak je pozastavený inak zásah tretích strán. Pokiaľ nám tretia strana nie je schopná uhradiť nám súdne a mimosúdne trovy súdneho konania podľa § 771 nemeckého Občianskeho zákonníka (ZPO), zákazník je zodpovedný za stratu, ktorú nám vznikli.

(3) Zákazník je oprávnený ďalej predávať tovar podliehajúci zachovaniu vlastníckeho práva pri bežnom podnikaní. Zákazník už priradí nároky zákazníka z ďalšieho predaja rezervovaného tovaru k nám vo výške konečnej fakturovanej sumy dohodnutej s nami (vrátane DPH). Toto priradenie sa uplatňuje bez ohľadu na to, či bol zakúpený tovar opätovne predaný bez spracovania alebo po spracovaní. Zákazník je naďalej oprávnený požadovať nárok aj po postúpení. Naša moc vyberať nárok sám o sebe zostáva nedotknutá. Pohľadávku však nebudeme vyberať, pokiaľ si zákazník splní svoje platobné záväzky z inkasovaného výnosu, nie je v omešte a najmä nebola podaná žiadna žiadosť o začatie konkurzného konania alebo ak bola platba ukončená.

(4) Spracovanie a spracovanie alebo konverzia zakúpeného tovaru zákazníkom sa uskutočňuje vždy podľa mena a na účet nás. V tomto prípade pokračuje právo zákazníka na nákupný tovar na prepracovanom tovare. Pokiaľ je zakúpený tovar spracovaný s inými položkami, ktoré nám nepatria, získavame spoluvlastníctve novej položky v pomere k objektívnej hodnote nášho zakúpeného tovaru k ostatným spracovaným položkám v čase spracovania. To isté platí v prípade miešania. Ak sa miešanie uskutočňuje takým spôsobom, že položka zákazníka sa má považovať za hlavnú vec, považuje sa to za odsúhlasené, že zákazník nás prevedie proporcionálne spoluvlastníctvom a zachová výsledné výhradné vlastníctvo alebo spoluvlastníctvo pre nás. S cieľom zabezpečiť naše nároky voči zákazníkovi, zákazník tiež priradí k nám také nároky, ktoré vyplývajú z kombinácie vyhradeného tovaru s majetkom voči tretej strane; Túto úlohu už prijímame.

(5) Zaväzujeme sa uvoľniť cenné papiere, na ktoré máme nárok na žiadosť klienta, pokiaľ ich hodnota prevyšuje pohľadávky, ktoré majú byť zabezpečené viac ako 20.

Oddiel 9 Záruka a oznamovanie chýb, ako aj použitie/použitie výrobcu

(1) Záručné práva zákazníka predpokladá, že zákazník riadne splnil povinnosti týkajúce sa vyšetrovania a reklamácie voči ňom v súlade s oddielom 377 nemeckého obchodného zákonníka (HGB).

(2) Nároky na vady sa premlčujú do 12 mesiacov od dodania tovaru, ktorý sme dodali nášmu zákazníkovi. Zákonná premlčacia lehota sa vzťahuje na nároky na náhradu škody v prípade úmyslu a hrubej nedbanlivosti, ako aj na poškodenie života, tela a zdravia, ktoré sú založené na úmyselnom alebo nedbanlivom porušení povinností zo strany používateľa. Uvedené ustanovenia sa nevzťahujú v rozsahu, v akom právo v súlade s oddielom 438 ods. 1 č. 2 nemeckého občianskeho zákonníka (budovy a nehnuteľnosti pre budovy), § 479 ods. Pred vrátením tovaru je potrebné získať náš súhlas.

(3) Ak by napriek všetkej náležitej starostlivosti dodaný tovar vykazoval chybu, ktorá existovala v čase prevodu rizika, opravíme tovar podľa vlastného uváženia alebo dodáme náhradný tovar s výhradou včasného oznámenia chýb. Vždy musíme mať možnosť vykonať nasledujúce kroky v primeranej lehote. Nároky na uplatnenie sú naďalej bez obmedzenia neobmedzené od predchádzajúcich ustanovení.

4. Ak následné plnenie zlyhá, zákazník môže odstúpiť od zmluvy alebo znížiť odmenu bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek nároky na náhradu škody.

(5) Nároky na vady neexistujú v prípade len nevýznamnej odchýlky od dohodnutej kvality, v prípade len zanedbateľného poškodenia použiteľnosti v prípade prirodzeného opotrebovania alebo opotrebovania, ako v prípade poškodenia vyplývajúceho z nesprávnej alebo nedbalej manipulácie, nadmerného stresu, nevhodného vybavenia, chybných stavebných prác, nevhodného stavebného základu alebo v dôsledku osobitných vonkajších vplyvov, ktoré zmluva nevyžaduje. Ak zákazník alebo tretia strana nesprávne vykonáva opravárenské práce alebo zmeny, neexistujú ani nároky na vady a z toho vyplývajúce dôsledky.

(6) Nároky zákazníka v dôsledku nákladov potrebných na účely následného plnenia, najmä nákladov na dopravu, cestovanie, prácu a materiál, sú vylúčené, pokiaľ sa náklady zvyšujú, pretože tovar, ktorý sme dodali, bol následne premiestnený na iné miesto, ako je miesto usadenia zákazníka, pokiaľ zásielka neodsahuje ich zamýšľané použitie.

(7) Nároky na odvolanie zákazníka proti nám existujú len v rozsahu, v akom zákazník neudojdla so svojím zákazníkom žiadne dohody, ktoré presahujú právne záväzné nároky na vady. Okrem toho sa odsek 6 uplatňuje zodpovedajúcim spôsobom na rozsah nároku zákazníka na uplatnenie nároku voči dodávateľovi.

(8) V prípade dávkovacích systémov poskytujeme záruku 12 mesiacov po dodaní. Všetky časti dojemné médiami sú vylúčené z (8) záruky. Rozsah príslušného dávkovacieho systému je definovaný zodpovedajúcim poradím s posudokom.

Oddiel 10 Doložka o mediácii

V prípade sporu vyplývajúceho z tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú medikovať s Úradom pre sprostredkovanie Stader pre hospodárske konflikty IHK Stade pred podaním žaloby.

Oddiel 11 Iné

(1) Táto zmluva a celé právne vzťahy strán podliehajú právu Spolkovej republiky Nemecko s vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách o predaji tovaru (CISG).

(2) Miestom plnenia a výlučným miestom súdnej príslušnosti a pre všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy je miesto podnikania užívateľa, pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak. To je v súčasnosti Zwickau.

(3) Všetky dohody uzatvorené medzi stranami na účely plnenia tejto zmluvy sú v tejto dohode písomne uvedené.

(4) Ak by jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy boli alebo sa stali neúčinnými alebo obsahujú medzeru, zostávajúce ustanovenia zostanú nedotknuté. Strany sa zaväzujú, že namiesto neplatného ustanovenia, ktoré sa najbližšie k hospodárskemu účelu neplatného ustanovenia, alebo zaplní túto medzeru, sa zaviažu, že urobia takéto právne prípustné ustanovenie.

II Technická časť – Aplikačné predpisy Proces a technológie pre bioplynové zariadenia

Oddiel 1 Poznámky k procesu zabezpečenia kvality AIDS

Na zabezpečenie vlastností výrobku precvičíme interný systém zabezpečenia kvality. Normy kvality sú definované v aktuálne platných kartách údajov a bezpečnostných údajov. Keďže výroba procesných pomôcok je vo veľkom rozsahu, parametre výrobku podliehajú prirodzeným výkyvom v dôsledku výroby.

Oddiel 2 Povinnosti prevádzkovateľa

(1) Zákazníkovi/zákazníkovi sa odporúča vykonávať samoobslužné kontroly spotrebného materiálu a v prípade potreby odoberať vzorky.

(2) Zákazník/zákazník má vzhľadom na svoju pozíciu prevádzkovateľa elektrárne a dodávateľa energie povinnosti prevádzkovateľa. inštalácia/existencia primeraných nadbytočných technológií na zabezpečenie odsírenia a zabránenie poškodeniu rastlín (napr. filtre s aktívnym uhlým, bioscrubbers, vstup vzduchu na biologickú odsírenie). Potvrdením týchto Všeobecných podmienok si zákazník/zákazník zaručuje tieto prevádzkové povinnosti.

(3) Zákazník/zákazník má vedomosti o obsahu príslušných kaviek bezpečnostných údajov.

Oddiel 3 Prenájom kontajnerov a prenájom kontajnerov

(1) Skladovanie všetkých kontajnerov dodávaných liahňami, ako sú nádrže, kontajnery, sudy atď., je vo všeobecnosti ohrozené zákazníkom. Tieto osoby musia tiež poistiť riziko pre tretie strany. Zákazník je zodpovedný za dodržiavanie podmienok skladovania kvapalín nebezpečných pre vodu. Po dohodnutej životnosti musia byť nájomné alebo prenájom kontajnerov vrátené v perfektnom stave. Používanie kontajnerov na iné účely, ako sú účely stanovené v súlade so zmluvou, je bez súhlasu Lukeneder zakázané. Poškodené nádoby a nádoby sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov. Poškodenie kontajnerov sa musí okamžite nahlásiť. Musia byť špeciálne označené a vrátené bez požiadavky.

(2) Ak je zákazník v omeškaní s vrátením kontajnerov alebo kontajnerov, Lukeneder je oprávnený použiť čistú náhradnú hodnotu. zákonnej dane z pridanej hodnoty v uplatniteľnej sume.

4 Nádrže a rastliny

1. Každá inštalácia nádrže musí byť schválená v rozsahu požadovanom zákonom pred počiatočným domikovaním v prípade rozšírenia a úpravy na náklady zákazníka v súlade s oficiálnymi predpismi a usmerneniami a v súlade so súčasným stavom. Spoločnosť Lukeneder musí písomne preukázať správne prijatie na vydanie dodávky.

(2) Zákazník je povinný vykonať všetky zákonné kontroly včas. Zákazník preberá záruku za dokonalý stav nádrže a príslušenstva, ktoré vlastní a znáša všetky náklady na údržbu a testovanie.

(3) Zákazník preberá v plnej výške povinnosti prevádzkovateľa podľa WHG (prvá časť spoločných ustanovení pre vody), najmä podľa oddielov 19i a 19k, ako aj platných predpisov pre krajiny VAwS, najmä podľa oddielov 21 a

Oddiel 5 Rôzne

(1) Všetky dohody uzatvorené medzi stranami na účely vykonávania tejto zmluvy sú v tejto dohode písomne uvedené.

(2) Ak by jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy boli alebo sa stali neúčinnými alebo obsahujú medzeru, zostávajúce ustanovenia zostanú nedotknuté. Strany sa zaväzujú, že namiesto neplatného ustanovenia, ktoré sa najbližšie k hospodárskemu účelu neplatného ustanovenia, alebo zaplní túto medzeru, sa zaviažu, že urobia takéto právne prípustné ustanovenie.

Od: Máj 19, 2016