VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I Obecná část – Obchodní podmínky

Oddíl 1 Oblast působnosti

(1) Tyto obchodní podmínky se vztahují výlučně na podnikatele, právnické osoby podle veřejného práva nebo veřejnoprávní fondy ve smyslu § 310 odst. Uznáváme protichůdné nebo odchylné podmínky zákazníka pouze tehdy, pokud s platností výslovně písemně souhlasíme.

(2) Tyto obchodní podmínky se vztahují také na všechny budoucí transakce se zákazníkem, pokud se jedná o právní transakce související povahy.

Oddíl 2 Nabídka a uzavření smlouvy

(1) Naše nabídka se může změnit a je založena na aktuálně platných mzdách, materiálových cenách a možnostech dodání, pokud pro nabídku neexistuje závazné období.

(2) Má-li být objednávka považována za nabídku v souladu s § 145 německého občanského zákoníku (BGB), můžeme jej přijmout do dvou týdnů.

Oddíl 3 Poskytnuté dokumenty

Vyhrazujeme si vlastnické právo a autorská práva ke všem dokumentům, jako jsou výpočty, výkresy atd., které jsou zákazníkovi poskytnuty v souvislosti s zadáním objednávky. Tyto dokumenty nesmějí být zpřístupněny třetím stranám, pokud k tomu neudělíme náš výslovný písemný souhlas. Pokud nepřijmeme nabídku zákazníka ve lhůtě odst.

Oddíl 4 Ceny a platby

(1) Není-li písemně dohodnuto jinak, naše ceny ze závodu budou výhradně obaly a plus DPH v příslušné výši. Náklady na balení budou účtovány zvlášť.

(2) Kupní cena musí být provedena výhradně na účet uvedený na druhé straně. Odpočet platební slevy je povolen pouze v případě zvláštní písemné dohody.

(3) Není-li dohodnuto jinak, je kupní cena splatná do 14 dnů po fakturaci. Úroky z prodlení se vypočítají sazbou 9 nad příslušnou základní úrokovou sazbou. Kromě toho bude účtován standardní poplatek ve výši 40,00 €. Vyhrazujeme si právo požadovat vyšší škody způsobené zpožděním. Vyhrazujeme si právo na dodávky pouze předem v případě zpoždění platby.

(4) Pokud nebyla uzavřena dohoda o pevné ceně, jsou vyhrazeny přiměřené změny cen v důsledku změn mzdových, materiálových a distribučních nákladů na dodávky uskutečněné 3 měsíce nebo později po uzavření smlouvy.

(5) Při přípravě nabídek na dávkovací zařízení ve spojení s chemickou skladovací nádrží účtujeme paušální sazbu 500,00 €, která je splatná předem. Po pozici objednávky bude zaplacená paušální částka kompenzována celkovou částkou.

Oddíl 5 Práva na započtení a uchovávání

Zákazník je oprávněn započtení pouze tehdy, jsou-li jeho protinároky zákonně stanoveny nebo nesporné. Zákazník je oprávněn uplatnit právo na zadržení pouze v rozsahu, v němž je jeho protinárok založen na stejném smluvním vztahu.

Oddíl 6 Dodací lhůta

(1) Začátek námi uvedené dodací lhůty předpokládá včasné a řádné plnění povinností zákazníka. Námitka nesplněné smlouvy je vyhrazena.

(2) Dodací lhůta je nejméně 12 pracovních dnů (na základě 6denního týdne). V případě potřeby mohou být dodávky v dodací lhůtě náklady na logistiku a manipulaci, které mají být převzaty zákazníkem.

(3) Je-li zákazník v prodlení s přijetím nebo zaviněně porušuje jiné povinnosti spolupracovat, jsme oprávněni požadovat náhradu škody, která nám v tomto ohledu vznikla, včetně případných dodatečných výdajů. Další nároky jsou vyhrazeny. Jsou-li splněny výše uvedené podmínky, riziko náhodné ztráty nebo náhodného zhoršení zakoupené položky přenese zákazníkovi v okamžiku, kdy je zákazník v prodlení s přijetím nebo dlužníkem.

(4) V případě zpoždění dodávky, které neprovdáme úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, odpovídáme za každý ukončený týden prodlení v rámci paušální náhrady za zpoždění ve výši 3 hodnoty dodávky, ale ne více než 15 z hodnoty dodávky.

(5) Další právní nároky a práva zákazníka z důvodu zpoždění dodávky zůstávají nedotčeny.

Oddíl 7 Převod rizika v případě odeslání

Je-li zboží odesláno zákazníkovi na žádost zákazníka, riziko náhodné ztráty nebo náhodného poškození zboží předá zákazníkovi při odeslání zákazníkovi, nejpozději po opuštění továrny/skladu. To platí bez ohledu na to, zda je zboží odesláno z místa plnění nebo kdo nese náklady na dopravu.

Oddíl 8 Výhrada vlastnictví

(1) Vyhrazujeme si vlastnické právo k dodanému zboží až do úplného zaplacení všech nároků vyplývajících z dodávky. To platí i pro všechny budoucí dodávky, i když na to ne vždy výslovně odkazujeme. Jsme oprávněni vzít zakoupenou položku zpět, pokud se zákazník chová v rozporu se smlouvou.

(2) Zákazník je povinen zacházet s zakoupeným zbožím s péčí, pokud mu majetek ještě nepřešel. Zejména je povinen pojistit je na vlastní náklady proti krádeži, požáru a poškození vodou dostatečně v nové hodnotě (poznámka: povoleno pouze v případě prodeje vysoce kvalitního zboží). Má-li být provedena údržba a inspekční práce, musí je zákazník provést včas na vlastní náklady. Dokud majetek ještě nebyl převeden, musí nás zákazník neprodleně písemně informovat, pokud je dodaný předmět zabaven nebo je pozastaven jiný zásah třetích osob. Pokud nám třetí strana není schopna uhradit soudní a mimosoudní náklady soudního řízení podle § 771 německého občanského zákoníku (ZPO), odpovídá zákazník za škodu, která nám vznikla.

(3) Zákazník je oprávněn zboží dále prodat s výhradou výhrady vlastnického práva v rámci běžného obchodního styku. Zákazník nám již postoupí nároky zákazníka z dalšího prodeje rezervovaného zboží ve výši konečné faktury dohodnuté s námi (včetně DPH). Toto přiřazení platí bez ohledu na to, zda byla zakoupená položka prodána bez zpracování nebo po zpracování. Zákazník je oprávněn reklamaci vymáhat i po postoupení. Naše pravomoc vymáhat nárok sama o sobě zůstává nedotčena. Nárok však nevybíráme, dokud zákazník splní své platební závazky z vybraných výnosů, není v prodlení s platbou a zejména nebyla podána žádná žádost o zahájení insolvenčního řízení nebo pokud byla platba přerušena.

(4) Zpracování a zpracování nebo konverze zakoupené položky zákazníkem probíhá vždy jménem a jménem nás. V takovém případě pokračuje právo zákazníka na nákupní položku na přepracované položce. Pokud je zakoupená položka zpracována s jinými položkami, které nám nepatří, získáváme spoluvlastnictví nové položky v poměru k objektivní hodnotě našeho zakoupeného zboží k ostatním zpracovaným položkám v době zpracování. Totéž platí v případě míchání. Pokud se míchání uskuteční tak, že položka zákazníka má být považována za hlavní věc, považuje se za dohodnuté, že nás zákazník převádí proporcionálně spoluvězně a udržuje pro nás výsledné výhradní vlastnictví nebo spoluvězně. Za účelem zajištění našich nároků vůči zákazníkovi nám zákazník také postoupí takové nároky, které vyplývají z kombinace vyhrazeného zboží s majetkem vůči třetí osobě; tento úkol již přijímáme.

(5) Zavazujeme se uvolnit cenné papíry, na které máme na žádost zákazníka nárok, pokud jejich hodnota přesáhne pohledávky, které mají být zajištěny více než 20.

Oddíl 9 Záruka a oznámení závad, jakož i postih/postih výrobce

(1) Záruční práva zákazníka předpokládají, že zákazník řádně dodržel vyšetřovací a reklamační povinnosti dlužné v souladu s § 377 německého obchodního zákoníku (HGB).

(2) Reklamace vad se promlčí do 12 měsíců od dodání námi dodaného zboží našemu zákazníkovi. Zákonná promlčecí lhůta se vztahuje na nároky na náhradu škody v případě úmyslu a hrubé nedbalosti, jakož i na zranění na životě, těle a zdraví, které jsou založeny na úmyslném nebo nedbalostním porušení povinnosti ze strany uživatele. Výše uvedená ustanovení se nepoužijí v rozsahu, v jakém se právo použije v souladu s § 438 odst. 1 č. 2 německého občanského zákoníku (budovy a majetek budov), § 479 odst. Před vrácením zboží musí být získán náš souhlas.

(3) Pokud by dodané zboží navzdory veškeré náležité péči prokázalo vadu, která již existovala v době převodu rizika, opravíme zboží podle našeho uvážení nebo dodáme náhradní zboží, s výhradou včasného oznámení vad. Musíme mít vždy možnost provést následující v přiměřené lhůtě. Nároky na postih zůstávají bez omezení omezeny z výše uvedených ustanovení.

(4) V případě, že následné plnění selže, může zákazník od smlouvy odstoupit nebo snížit odměnu, aniž jsou dotčeny případné nároky na náhradu škody.

(5) Nároky na vady neexistují pouze v případě nevýznamné odchylky od dohodnuté kvality, pouze v případě zanedbatelného poškození použitelnosti, v případě přirozeného opotřebení nebo opotřebení, jako v případě škody způsobené nesprávnou nebo nedbalostní manipulací, nadměrným stresem, nevhodným vybavením, vadnými stavebními pracemi, nevhodným stavebním terénu nebo v důsledku zvláštních vnějších vlivů, které smlouva nevyžaduje. Pokud zákazník nebo třetí strana nesprávně provádí opravy nebo změny, neexistují také žádné nároky na vady a následné důsledky.

(6) Nároky zákazníka v důsledku nákladů požadovaných pro účely následného plnění, zejména nákladů na dopravu, cestu, práci a materiál, jsou vyloučeny, pokud se náklady zvyšují, protože námi dodané zboží bylo následně přemístěno na jiné místo, než je místo usazení zákazníka, pokud zásilka neodpovídá zamýšlenému použití.

(7) Nároky na postih zákazníka vůči nám existují pouze v rozsahu, v jakém zákazník se svým zákazníkem neuzavřel žádné smlouvy, které by překračují právně závazné nároky na vady. Kromě toho se odstavec 6 použije odpovídajícím způsobem na rozsah nároku zákazníka na postih vůči dodavateli.

(8) Na systémy podávání poskytujeme záruku 12 měsíců po dodání. Všechny součásti, které se dotýkají médií, jsou vyloučeny z (8) záruky. Rozsah příslušného dávkovacího systému je definován odpovídajícím pořadím s číslem objednávky.

Oddíl 10 Mediační doložka

V případě sporu vyplývajícího z této smlouvy se strany zavazují před podáním žaloby zprostředkovat činnost s Mediačním úřadem Stader pro hospodářské konflikty IHK Stade.

Oddíl 11 Ostatní

(1) Tato smlouva a veškeré právní vztahy stran podléhají právu Spolkové republiky Německo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o prodeji zboží (CISG).

(2) Místo plnění a výlučné místo soudní příslušnosti a pro všechny spory vyplývající z této smlouvy je místem podnikání uživatele, není-li v potvrzení objednávky uvedeno jinak. To je v současné době Zwickau.

(3) Všechny dohody mezi stranami pro účely plnění této smlouvy jsou stanoveny písemně v této smlouvě.

(4) Pokud by jednotlivá ustanovení této smlouvy byla neúčinná nebo by se stala neúčinnými nebo obsahovala mezeru, zůstávají zbývající ustanovení nedotčena. Strany se zavazují, že takové právně přípustné ustanovení učiní namísto neplatného ustanovení, které je nejblíže hospodářskému účelu neplatného ustanovení, nebo tuto mezeru zaplní.

II Technická část – Aplikační předpisy Proces a technologie pro bioplynové stanice

Oddíl 1 Poznámky k pomůcek pro zabezpečování jakosti

Pro zajištění kvality zajišťujeme interní systém zabezpečování jakosti. Normy kvality jsou definovány platnými údaji a bezpečnostními listy. Vzhledem k tomu, že výroba procesních pomůcek je velkosvýrobou, parametry výrobku podléhají přirozeným výkyvům v důsledku výroby.

Oddíl 2 Povinnosti provozovatele

(1) Zákazníkovi/zákazníkovi se doporučuje provádět vlastní kontroly spotřebního materiálu a v případě potřeby odebírají vzorky.

(2) Vzhledem ke své pozici provozovatele elektrárny a dodavatele energie má zákazník/zákazník povinnosti provozovatele. instalace/existence odpovídajících redundantních technologií k zajištění odsíření a zabránění poškození zařízení (např. filtry s aktivním uhlím, biosbery, přívod vzduchu pro biologickou odsíření). Uznáním těchto Všeobecných obchodních podmínek si zákazník/zákazník tyto provozní povinnosti zaručuje.

(3) Zákazník/zákazník zná obsah odpovídajících bezpečnostních listů.

Oddíl 3 Pronájem kontejnerů a nájemních kontejnerů

(1) Skladování všech kontejnerů dodávaných hatchnests, jako jsou nádrže, kontejnery, sudy, atd., je obecně na riziko zákazníka. Posledně uvedená musí rovněž pojistit riziko pro třetí osoby. Zákazník je odpovědný za dodržování podmínek skladování kapalin nebezpečných pro vodu. Po sjednané životnosti musí být pronajaté nebo nájemní kontejnery vráceny v perfektním stavu. Použití kontejnerů pro jiné účely, než které jsou stanoveny v souladu se smlouvou, je zakázáno bez souhlasu Lukenedera. Poškozené nádoby a nádoby nesmějí být z bezpečnostních důvodů používány. Poškození kontejnerů musí být okamžitě nahlášeno. Musí být speciálně označeny a vráceny bez žádosti.

(2) Je-li zákazník v prodlení s vrácením kontejnerů nebo kontejnerů, je Lukeneder oprávněn použít čistou náhradní hodnotu. zákonné daně z přidané hodnoty v příslušné výši.

4 Nádrže a rostliny

1. Každé zařízení nádrže musí být schváleno v rozsahu vyžadovaném zákonem před prvním uvedením do provozu, v případě rozšíření a úprav, na náklady zákazníka v souladu s oficiálními předpisy a pokyny a v souladu se stavem techniky. Správné přijetí musí být písemně prokázáno Lukeneder pro dodání vydání.

(2) Zákazník je povinen provést všechny zákonné kontroly včas. Zákazník přebírá záruku za dokonalý stav nádrže a příslušenství, které vlastní, a nese veškeré náklady na údržbu a testování.

(3) Zákazník přebírá v plném rozsahu povinnosti provozovatele podle WHG (první část společných ustanovení pro vody), zejména podle § 19i a 19k, jakož i platné předpisy VAwS země, zejména podle § 21 a

Oddíl 5 Různé

(1) Všechny dohody mezi stranami za účelem plnění této smlouvy jsou stanoveny písemně v této smlouvě.

(2) Pokud jsou jednotlivá ustanovení této smlouvy neúčinná nebo se stanou neúčinnými nebo obsahují mezeru, zůstávají zbývající ustanovení nedotčena. Strany se zavazují, že takové právně přípustné ustanovení učiní namísto neplatného ustanovení, které je nejblíže hospodářskému účelu neplatného ustanovení, nebo tuto mezeru zaplní.

K: 19.

Privacy Preference Center